ไม่สามารถลงทะเบียนสมัครสอบได้
ในปีการศึกษา 2559 ทางมูลนิธิสอวน. ได้รวมระบบการรับสมัครทั้ง 5 วิชา สำหรับเขตกรุงเทพมหานครไว้แล้วที่ https://bkk.posn.or.th (รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-25 กรกฎาคม 2559)