คำถามที่พบบ่อย

1. ไปยังหน้าลงทะเบียนสมัครสอบ โดยมองหาจากเมนูหลักที่อยู่ด้านบนของเว็บไซต์ (หรือ คลิกที่นี่)

2. อ่านข้อตกลงการลงทะเบียนสมัครสอบ พร้อมทั้งยอมรับในเงื่อนไข และให้ข้อมูลตัวผู้สมัครอย่างเป็นไปตามความจริง

3. จดจำเลขที่ใบสมัครหรือ APPCODE ที่ได้นั้นเพื่อใช้สำหรับเข้าสู่ระบบเพื่ิอพิมพ์ใบชำระเงินหรือแก้ไขข้อมูลในโอกาสต่อไป

4. นำเลขที่ใบสมัครหรือ APPCODE ไปใช้ในการเข้าสู่ระบบพร้อมกับเลขประจำตัวประชาชนไทย 13 หลัก เพื่อพิมพ์ใบชำระเงิน

5. เลือกเมนู พิมพ์เอกสาร จากนั้น เลือก ใบชำระเงิน

6. นำใบชำระเงินไปชำระที่ธนาคาร จากนั้นรอระบบตรวจสอบข้อมูลกับธนาคารในระยะเวลา 24 ชั่วโมง

7. เมื่อครบ 24 ชั่วโมงแล้ว นำเลขที่ใบสมัครหรือ APPCODE และเลขประจำตัวประชาชนไทย 13 หลัก ไปเข้าสู่ระบบ เพื่อตรวจสอบเลขประจำตัวสอบ และสถานที่สอบที่ได้รับ

8. ไปยังเมนูพิมพ์เอกสาร แล้วเลือกพิมพ์ใบประวัติ พร้อมกับ บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ

**** ผู้เข้าสอบจะต้องนำส่งใบประวัติที่พิมพ์ได้จากระบบให้แก่กรรมการคุมสอบในวันสอบ ****

1. ใบประวัติที่ได้จากการพิมพ์ผ่านระบบ

2. สิ่งที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ มีดังนี้ ดินสอที่มีความเข้มขนาด 2B ขึ้นไป ยางลบ ปากกา น้ำยาลบคำผิด นอกเหนือจากนี้ ไม่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ

**** ผู้เข้าสอบจะต้องนำส่งใบประวัติที่พิมพ์ได้จากระบบให้แก่กรรมการคุมสอบในวันสอบ ****

1. ทุกครั้งของการลงทะเบียนสมัคร ระบบจะมีการส่งจดหมายอีเมล์ไปยังอีเมล์ตามที่คุณได้ให้ไว้ในระหว่างลงทะเบียนสมัคร
ดังนั้นขอให้ลองตรวจสอบในกล่องจดหมายอีเมล์ดูว่ามีอีเมล์ที่ระบบส่งไปให้หรือไม่

2. กรณียังไม่ได้ชำระเงิน ให้ดำเนินการสมัครใหม่

3. กรณีชำระเงินแล้ว ให้ดำเนินการตามนี้

3.1 เลขที่ใบสมัคร/APPCODE จะปรากฎอยู่ในใบชำระเงินที่คุณได้นำไปชำระกับธนาคาร

3.2 กรณีใบชำระเงินหาย ให้มายื่นคำร้องที่ศูนย์สอบด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะ พร้อมนำบัตรประจำตัวประชาชนไทยฉบับจริงมาแสดงต่อเจ้าหน้าที

 

ดาวน์โหลด : ใบคำร้องขอดูเลขที่ใบสมัคร/APPCODE (กรณีชำระเงินแล้วเท่านั้น)

ดาวน์โหลด : ใบมอบฉันทะ (กรณีไม่สามารถมายื่นคำร้องขอตรวจสอบด้วยตนเองได้)

โปรดติดต่อศูนย์คอมพิวเตอร์โอลิมปิก สอวน.โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ผ่านช่องทางอีเมล์ olympic@samsenwit.ac.th หรือ

ช่องทางการติดต่ออื่นๆ

โปรดตรวจสอบว่าในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณมีโปรแกรมสำหรับอ่านไฟล์ประเภท PDF หรือไม่ หากไม่มีโปรดติดตั้งโปรแกรมสำหรับอ่านก่อนดำเนินการเปิดไฟล์

คุณสามารถค้นหาโปรแกรมอ่านไฟล์ PDF ได้ คลิกที่นี่

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าช่วงที่คุณกำลังขอเรียกดูข้อมูลนั้นอยู่ในช่วงรับสมัครสอบเข้าค่ายที่ 1

โปรดติดต่อศูนย์คอมพิวเตอร์โอลิมปิก สอวน.โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ผ่านช่องทางอีเมล์ olympic@samsenwit.ac.th หรือ ช่องทางการติดต่ออื่นๆ